Legislativa, zákony Tisk

Činnost knihoven je v České republice upravena speciální legislativou. Kromě toho se knihoven dotýkají i obecně platné právní předpisy (včetně Občanského zákoníku, Zákoníku práce atd.)

 

Legislativa, která se přímo vztahuje na činnost knihoven

 Knihovní zákon  Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb č.257/2001 Sb. ze dne 29. června 2001 a návazné prováděcí předpisy)

 • zákon upravuje systém knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby a podmínky jejich provozování
 • dále definuje veřejné knihovnické a informační služby, upravuje evidenci knihoven, meziknihovní služby, podporu knihoven, evidenci a revizi knihovního fondu, vyřazování knihovních dokumentů a ochranu knihovního fondu


 Vyhláška 88/2002 Sb. Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb

 • vyhláška upravuje problematiku meziknihovních služeb, podrobnosti o vedení evidence knihovního fondu a náležitosti zápisu o výsledku revize knihovního fondu


 Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů č. 122/2000 Sb. ze dne 7.4.2000

 • zákon upravuje činnost knihoven, které jsou součástí muzeí

Archivní legislativa

Zákon o neperiodických  publikacích č. 37/1995 Sb. ze dne 8. února 1995

 • zákon určuje v § 3 vydavateli povinnost odevzdat na své náklady z každého vydání neperiodické publikace stanovený počet exemplářů (tzv. povinných výtisků) vybraným knihovnám 
 • přehled změn zákona č. 37/1995 Sb. naleznete na stránkách NK ČR http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_pv.html 

Vyhláška Ministerstva kultury č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb.

 • vyhláška uvádí knihovny s právem regionálního povinného výtisku neperiodických publikací a dále jmenuje knihovny, kterým má vydavatel povinnost písemně nabídnout ke koupi jeden výtisk jím vydávané neperiodické publikace
 • přehled změn Vyhlášky MK č. 252/1995 Sb. naleznete na stránkách NK ČR http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_pv.html


Tiskový zákon (Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů č. 46/2000 Sb. ze dne 22. února 2000)

 • zákon upravuje některá práva a povinnosti vydavatelů a dalších fyzických a právnických osob v souvislosti s vydáváním periodického tisku. Zákon určuje v § 9 vydavateli povinnost bezplatně odevzdat z každého vydání periodického tisku stanovený počet exemplářů (tzv.  povinných výtisků) vybraným knihovnám 
 • přehled změn zákona č. 46/2000 Sb. naleznete na stránkách NK ČR http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_pv.html 

   
Legislativa, která souvisí s činností knihoven 

Autorský zákon (Zákon č. 398/2006 Sb., úplné znění zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č.81/2005 Sb., zákonem č.61/2006 Sb. a zákonem č.216/2006 Sb.)

 • zákon řeší mimo jiné otázky autorského práva ve vztahu ke zhotovování kopií pro osobní potřebu (§§ 30, 37), půjčování (§§ 16, 38, 78, 82) a citování zveřejněného díla (§31)

Zákon o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ze dne 4. 4. 2000. Knihovny v souvislosti se svou činností shromažďují osobní údaje (registrace čtenářů), dle § 16 se jako správci osobních údajů registrují u Úřadu pro ochranu osobních údajů 


Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. ze dne 11.5.1999


 Listina základních práv a svobod


 Další právní předpisy, které mají vztah k činnosti knihoven, naleznete na stránkách NK ČR  - Informace pro knihovny