Služby PDF Tisk

Knihovny všech typů poskytují různé druhy služeb, které vedou k získání konkrétní informace nebo dokumentu. Všechny knihovny poskytují služby svým registrovaným čtenářům, ostatním zájemcům většinou poskytují jen část služeb, a to především ty, které přímo nesouvisejí se získáním dokumentu. Knihovny zpracovávají knihovní řád, ve kterém jsou jednotlivé typy služeb uvedeny, dále jsou zde uvedeny základní podmínky a pravidla využívání knihovny a další důležité informace pro čtenáře a zájemce.

 Mezi základní služby knihoven patří zejména:

 Další služby, které knihovny mohou poskytovat:

  •  získání soupisu literatury na dané téma (událost, osobnost, předmět, atd.) - služby rešeršní
  •  získání soupisu literatury na dané téma v pravidelných intervalech – služba SDI (automatické rozšiřování informaci)
  •  získání dokumentů v elektronické podobě z dokumentů, které jsou pod ochranou autorského zákona - služba dodávání dokumentů
  •  přístup do databází a dalších (i licencovaných) zdrojů
  •  využití bezdrátového připojení - WIFI
  •  zasílání kopií obsahu časopisů na základě uzavřené smlouvy - currentové služby
  •  zasílání / půjčování jednotlivých čísel periodika na základě uzavřené smlouvy - služba cirkulační
  •  školení a instruktáže
  •  exkurze, prohlídky historických prostor atd.
  •  zájmové a další akce pro veřejnost - viz Aktivity knihoven